Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ/ИЗВАДКА ЗА КЛИЕНТА)

с информация по член 13 от Общия регламент относно защитата на данните
(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

Обща информация

Настоящата политика за защита на личните данни (Политиката) се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от игрите на „СИТ-33” ЕООД („Дружеството“).

Ръководството на Дружеството се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на правата и свободите на лицата,  чиито лични данни Дружеството събира и обработва съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“) и останалите приложими Закони и правни норми: Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закон за хазарта (ЗХ), Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ), Закон за корпоративно подоходно облагане(ЗКПО), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за частната охранителна дейност(ЗЧОД), подзаконовите нормативни актове, както и утвърдените от Национална агенция за приходите (НАП) условия и правила за игралните зали на Дружеството.

В качеството си на администратор и обработващ на лични данни по предоставяне на продукти/услуги в игрални зали за хазартни игри, Дружеството събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето и подобряването на услугата и законовите си задължения, като ги обработва и пази компетентно, отговорно и законосъобразно.

Приемаме, че осъществявайки намеренията си да ползвате услугите и продуктите на игралните зали на Дружеството, Вие като клиент извършвате свободни, волеви и ясно потвърждаващи действия, съобразени с настоящата Политика:

 • Показвате личната си карта на входа;
 • Влизате в игралната зала;
 • Запознавате се с настоящата Политика на информационно табло на входа;
 • Запознавате се с настоящата Политика на сайта на дружеството: betmarketland.bg, когато и ако пожелаете оставяте съобщение към нас и данни за контакт с вас;
 • Запознавате се с изложената информация за осъществяваният видеоконтрол;
 • Осъществявате залог;
 • Участвате в игра;
 • Получавате печалба;
 • Когато и ако пожелаете съобщавате на крупието свои лични данни за създаване на потребителска регистрация.

и като така, Вие като клиент доброволно и изрично се съгласявате свързаните с Вас лични данни да бъдат обработвани от Дружеството при условията на настоящата Политика.

Ако Вие като клиент вземете решение да не влизате в игралната зала с цел участие в която и да е от провежданите игри или не оставите съобщение и данни за контакт с Вас на сайта на Дружеството: www.betmarketland.bg, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани.

Въпрос: Информация:
Кои сме ние ? Информация относно Администратора на лични данни
Наименование „СИТ-33” ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ № 131236188.
Седалище и адрес на управление : град София-1202 , район „Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 102В
Адреси на упражняване на дейността :
Игралните зали, в които дружеството организира хазартни игри – адресите им са публично достъпни във водените от НАП регистри.
Лицето за контакт представляващо Дружеството в качеството му на администратор на лични данни е Л. Петрова телефон: 0889-008-414
Към кого да се обърнат клиентите за защита ? Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни,
Седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.София-1592,
бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02-915-3518
Email : kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт : www.cpdp.bg
Основните ни принципи при обработка на данните.
*Обработваме личните данни добросъвестно, справедливо и по прозрачен начин.
*Събираме личните данни за конкретни, изрично указани и легитимни и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
*Обработваните лични данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
*Обработваните лични данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.
*Съхраняваме личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство;
*Съобщаваме на клиентите какви лични данни събираме, защо и как го правим. Информираме клиентите за нашите данни и координати за връзка, както и тези на КЗЛД, категориите, събирани и обработвани лични данни, целите и правното основание на обработването, законните ни интереси, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни или критериите за определянето му, съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
*Уведомяваме клиентите за правата, които имат по силата на законодателството за защита на личните данни.
*Въвеждаме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите клиенти от неразрешено или незаконосъобразно обработване, от случайна загуба, унищожаване или повреждане.
Какви лични данни за клиентите обработваме?
*Основни данни - име, презиме, фамилия, пол, гражданство, ЕГН /ЛНЧ/; номер на документ за самоличност, дата на издаване, издател; дата на раждане, място на раждане, постоянен адрес, град на пребиваване.
*Собственоръчен подпис.
*Биометрични данни - физически и поведенчески характеристики на обществени места. *Данни за направени залози и изплатени печалби от основните игри, Джакпот системите и Бонус игрите.
*Данни за банкови сметки при печалби над Законоустановеният размер в Закона за хазарта /ЗХ/, ЗМИП, ЗМФТ и данни за кредитни/дебитни карти при плащане с такива.
*Данни за произхода на средствата за игра в предвидените в ЗМИП случаи.
Как събираме лични данни за клиентите?
Събираме лични данни директно от клиентите чрез:
*показване на лична карта за справка;
*устно изявление;
*писмено изявление/декларация;
*копиране на лична карта при законово изискване;
*плащане с дебитна/кредитна карта;
*технически средства за видеонаблюдение и видеозапис;
*Интернет сайта на Дружеството: www.betmarketland.bg
Как обработваме личните данни на клиентите?
*Обработката може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, подреждане, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Защо използваме личните данни на клиентите - цели на обработването?
*Осъществяваме контролиран допуск в игралните ни зали, съгласно ЗХ, ЗМИП, ЗМФТ и др.
*Организираме игри с игрални автомати и допълнителни бонус игри, съгласно ЗХ и утвърдените от НАП условия и правила.
*Обработваме и следим залози и плащания на печалби от и на клиентите, съгласно ЗХ, ЗМИП, ЗМФТ, ЗДДФЛ, подзаконовите и вътрешни нормативни актове.
*Прилагаме мерки срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, съгласно ЗМИП, ЗМФТ и Вътрешните правила на Дружеството за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.
*Водим отчетност, съгласно ЗХ, ЗМИП, ЗДДФЛ и др.
*Предотвратяваме, откриваме и докладваме нарушения на обществения ред и престъпна дейност, съгласно ЗЧОД, ЗМИП, ЗМФТ и др.
*Обработваме жалби във връзка с възникнали спорове в игралните зали, съгласно ЗХ.
*Отговаряме на съобщения на Интернет сайта на Дружеството: www.betmarketland.bg
*Удостоверяваме чрез счетоводен документ размера на изплатени печалби на клиентите в предвидените от ЗХ случаи.
*Изплащаме печалби по банков път в предвидените от ЗХ случаи.
*Текущо наблюдаваме установените взаимоотношения с клиентите и извършваните сделки и операции, съгласно ЗМИП, ЗМФТ.
*Изясняваме произхода на средствата в предвидените в ЗМИП случаи.
*Управляваме бизнес дейностите на Дружеството с цел по-добри бизнес резултати.
*Проучваме и анализираме начина, по който клиентите използват нашите продукти и услуги, за да разработваме конкурентни клиентски и игрови стратегии, нови неперсонализирани продукти и услуги за клиентите.
*Предотвратяваме и разкриваме кражби, злоупотреби и измами, спрямо нас като организатор.
*Поддържаме и/или получаваме поддръжка на игралните автомати, джакпот системите и казино мениджмънт системите в игралните зали.
*Упражняваме права и задължения, съгласно търговски договори.
*Грижим се за и охраняваме игралните си зали, игралното оборудване и други имущества, опазваме и защитаваме клиентите и служителите си.
На какви основания обработваме личните данни на клиентите?
*Законово задължение – ЗХ, ЗМИП, ЗМФТ, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗЧОД и др.и подзаконовите нормативни актове.
*Законен/Легитимен интерес на Дружеството - предотвратяване на измами, опазване на имуществото и служителите ни и други, признати и защитени от закон ползи, облаги или изгоди. Включително създаване на потребителски регистрации с възможност за клиентски карти към тях, с цел допълнителни награди и бонуси, и създаване на програми за лоялност, като по никакъв начин не контактуваме клиентите си извън рамките на игралните зали.
*За изпълнението на договор - по подразбиране.
*Съгласие - дадено чрез ясно утвърдителен акт (потвърждаващо действие) и поведение, и съобразно устната декларация на клиента пред длъжностното лице, приемащо и проверяващо личните му данни от документа му за самоличност, че приема настоящата Политика.
*За изпълнението на задача от обществен интерес – поради съображения за обществен ред, обществена сигурност.
Извършва ли се автоматизирано профилиране на клиентите?
Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Категории лица, на които разкриваме и/или предаваме личните данни на клиентите?
В различна степен и законосъобразно на:
*Държавни надзорни органи – НАП, ДАНС, МВР, и др.
*Оторизирани платежни институции, банки.
*Дружества, които предоставят техническа поддръжка на игралните автомати, джакпот системите и казино мениджмънт системите в игралните зали.
*Счетоводни дружества, обработващи отчетите, водени съгласно ЗХ.
*Други клиенти в игралните зали при състезателни поредици, Бонус игри и др. при оповестяване на награди/бонуси, съгласно ЗХ и одобрените от НАП правила и уведомления.
*Обработващи личните данни на клиентите оторизирани служители, декларирали конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.
*Други страни по указание на клиента.
Предаване на данни на трета държава или на международна организация.
Ние не предаваме лични данни на трети държави или на международни организации.
Колко време обработваме и съхраняваме личните данни на клиентите?
Съхраняваме личните данни на физическите лица за периода от време, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, като се имат предвид минималните
законови срокове за съхранение:
*за цялото време на упражняване на дейността Организатор на хазартни игри на Дружеството
и една година от преустановяването й - ЗМИП, ЗМФТ;
*2 години освен текущата - ЗХ;
*10 години за съхранение и обработка на счетоводни данни – ЗСч;
*5 години общ давностен срок за упражняване на права на Дружеството;
*72 часа до 60 дни за видеозаписи, ако не са регистрирани нарушения – ЗХ, ЗЧОД;
Приключването на обработването и/или унищожаването на личните данни на лични данни се извършва при:
*изтекъл законов срок за съхранение;
*основателно искане на лицето, чиито данни се обработват;
*влязло в сила решение на КЗЛД или съответния компетентен съд;
*изискване на нормативен акт;
*ако клиентът не е активен определен период от време;
*отпаднала нужда и легитимен интерес на администратора.
Какви права имат клиентите ни във връзка с обработването на лични данни?
Клиентът има право на :
*достъп до личните си данни, съхранявани от нас;
*коригиране на личните му данни, когато същите са неточни или неактуални;
*изтриване на личните му данни в определени случаи;
*ограничаване на обработването на личните му данни в определени случаи;
*преносимост на личните данни на клиента към друг администратор в определени случаи;
*възражение срещу обработването на личните му данни в определени случаи;
*жалба до надзорен орган за защита на личните данни;
*оттегляне на съгласието за обработка на личните му данни по всяко време в определени случаи;
*информиране при нарушаване на сигурността на личните ми данни, когато има вероятност то да доведе до висок риск за правата и свободите му.
***Някои от така изброените права не са абсолютно валидни, а именно в случаите, когато има друго правно основание за обработването и личните данни са все още необходими за целите, за които са били събрани; по причини от обществен интерес, за целите на архивирането в обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
***Поради законовите задължения на Дружеството, при ползване на някои от горните права от клиента и при негов отказ за предоставяне на личните си данни, може да последва наша покана към клиента да спре да посещава игралните ни зали.
***Всички искания за упражняване на права се подават лично и писмено, в свободен текст и посочен от Вас начин на отговор, на място или на адреса на някоя от залите на Дружеството, или седалището му, като отговорът се предоставя без ненужно забавяне и в срок до един месец от получаване на искането.
Как защитаваме личните данни на клиентите?
*Личните данни се обработват и съхраняват само в помещения под контролиран достъп само за оторизирани лица.
*По отношение на личните данни, обработвани и съхранявани на електронен носител, достъпът до компютърните устройства, съхраняващи данните, се осъществява само от оторизирани лица, които влизат в съответния профил след идентификация.
*Не се допуска да се копира информация, съдържаща лични данни, на хартия, на външен носител – диск, флаш памет или друго устройство, освен ако това действие не е в изпълнение на указания на компетентен орган.
*За някои от услугите се прилага псевдонимизация при обработването на лични данни.
Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни?
*Тази Политика за личните данни е валидна и задължителна и с последна актуализация на
03.10.2022 г.
*Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на СИТ-33 или на КЗЛД.
*СИТ-33 информира клиентите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни своевременно, като публикува актуализираната Политика за личните данни на информационните табла в игралните си зали и на сайта на дружеството: www.betmarketland.bg
*Препоръчително е клиентите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на информационните табла в игралните зали на СИТ-33 и на сайта на дружеството: www.betmarketland.bg

Изясняване на някои определения
За целите на настоящата Политика :

 • „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. 
 • „Обработване“ на лични данни – извършвано с ръчни или автоматични средства събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяванеили друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на личните данни.
 • „Псевдонимизация“ – замяна на информацията, която може идентифицира конкретен човек, с изкуствени идентификатори; Инструмент за защита на данните, който добавя допълнителна стъпка – псевдоним, между лицето и информацията за него. Този процес е обратим, т.е. информацията може да бъде проследена обратно до човека.
 • „Профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице.
 • „Администратор“ на лични данни- физическо или юридическо лице, определящо целите, за които, и средствата, с които се обработват личните данни. 
 • „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „Получател“ на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
 • „Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • „Биометрични данни“ – лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;
 • „Легитимен интерес“ – условие за обработка на лични данни, при което фирмата или институцията използва данните по начин, който физическите лица биха очаквали, който има минимален ефект върху неприкосновеността на личния им живот, или има непреодолима обосновка за обработката.
 • „Обработващ“ лични данни – означава трета страна, външна за фирмата, която обработва лични данни от нейно име и по определен от нея начин.